Regulamin WiFi

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) (zwanej dalej Siecią) na terenie Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu “Gwarek” w Goczałkowicach-Zdroju (Zakład Leczniczy).
 2. Właścicielem i dostawcą Sieci jest Zakład Leczniczy, który ponosi opłaty związane z jej eksploatacją.
 3. Dostęp do sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest hasłem, które dostępne jest w punkcie obsługi pacjenta (rejestracja) .
 4. Z dostępu do Internetu może skorzystać każda osoba, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do sieci o nazwie Gwarek WiFi OPEN podaniu indywidualnego kodu vouchera otrzymanego w rejestracji oraz zaakceptowaniu regulaminu.
 5. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Dostęp do sieci bezprzewodowej będzie niemożliwy w przypadku braku akceptacji Regulaminu.
 6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zakładu Leczniczego pod adresem www.gwarek.info w zakładce „DLA PACJENTA”.
 7. Dostęp do sieci bezprzewodowej Gwarek WiFi OPEN jest możliwy w budynku ZS-SRNR “GWAREK” w Goczałkowicach-Zdroju.
 • 2 ZOBOWIĄZANIA I ZASTRZEŻENIA ZAKŁADU LECZNICZEGO
 1. Dostęp do sieci bezprzewodowej Zakładu Leczniczego jest nieodpłatny.
 2. Zakład Leczniczy dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z sieci było realizowane na najwyższym poziomie, zastrzegając jednocześnie możliwość wprowadzania przerw w dostępności do usługi ze względu na prace konserwacyjne oraz inne zdarzenia losowe, na które Zakład Leczniczy nie ma wpływu.
 3. Zakład Leczniczy nie gwarantuje:
 1. Stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów.
 2. Ciągłego pokrycia terenu wskazanego w 1 pkt 2 powyżej, sygnałem radiowym.
 3. Nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci.
 4. Dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych
 1. Zakład Leczniczy zapewnia dostęp do Internetu każdemu Użytkownikowi posiadającemu własne urządzenie przenośne wyposażone w prawidłowo działający interfejs sieciowy.
 2. Zakład Leczniczy nie prowadzi bezpośredniego wsparcia w zakresie konfiguracji urządzeń Użytkowników oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności tych urządzeń z infrastrukturą teleinformatyczną Zakładu Leczniczego.
 3. Zakład Leczniczy zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści oraz usług w Internecie, a także prawo do zablokowania dostępu dla Użytkownika lub/i urządzenia końcowego, wobec którego zostanie wskazane złamanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Aktywność Użytkowników sieci bezprzewodowej Zakładu Leczniczego podlega monitorowaniu.
 5. Zakład Leczniczy informuje, że w trakcie korzystania z usługi zbierane i przechowywane są informacje techniczne na temat urządzeń końcowych oraz adresów odwiedzanych stron internetowych (logi) , w tym informacje pozwalające namierzyć osobę, która korzystała z Internetu, oraz udostępnia te dane w przypadku nakazu wskazania przez odpowiednie służby.
 6. Zakład Leczniczy nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności do sieci oraz nie odpowiada za opóźnienia w transferze danych i obniżenie przepustowości łącza.
 7. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku dostępu do sieci bezprzewodowej.
 8. Zakład Leczniczy nie odpowiada za nieuprawnione używanie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w sieci Internet.
 9. Zakład Leczniczy nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 10. Sieć Gwarek WiFi OPEN nie jest połączona z urządzeniami infrastruktury Zakładu Leczniczego wykorzystywanych do świadczenia i rozliczania usług medycznych.
 11. Zakład Leczniczy informuje, że transmisja w sieci bezprzewodowej wykorzystuje szyfrowanie w standardzie WPA2. Zakład Leczniczy jednakże nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych za pośrednictwem usługi.
 12. Zakład Leczniczy nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
 13. Zakład Leczniczy nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do sieci Internet za pośrednictwem WiFi.
 • 3 ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z Polskim prawem.
 3. Użytkownikowi zabrania się:
 1. przesyłać i udostępniać treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
 2. przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć prawa osobiste,
 3. masowo rozsyłać niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam),
 4. rozpowszechniać złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 5. permanentnie obciążać w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów,
 6. wykorzystywać sieci do działań niezgodnych z prawem,
 7. korzystać z aplikacji P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail),
 8. rozsyłać treści reklamowych,
 9. budowania stałych podsieci,
 10. omijać lub łamać zabezpieczeń zastosowanych w sieci.
 11. Kategorycznie zabronione jest usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, stosowanie tuneli itp.).
 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zakład Leczniczy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Skip to content