Leczenie ambulatoryjne:

1. Poradnia rehabilitacyjna

W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego.

2. Fizjoterapia ambulatoryjna

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia wystawienia. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

3. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym

Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.
Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6 tygodni, średnio po pięć zabiegów dziennie.
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawić lekarz oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej,
 • ginekologicznego.

lub

 • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

W trakcie trwania rehabilitacji nie można jednoczasowo korzystać z innych form rehabilitacji.

Skip to content