Szczegółowy opis prowadzonej działalności:

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegowego.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia wystawienia. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych ma obowiązek udzielania świadczeń również w warunkach domowych.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza sie samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisana umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów.
Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzja lekarza kierującego na zabiegi, za pisemna zgoda dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
Świadczenia te nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym

Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.
Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6 tygodni, średnio po pięć zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
W przypadku dzieci do 18. roku życia o częstotliwości rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący.
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawić lekarz oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej,
 • ginekologicznego.

lub

 • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

W trakcie trwania rehabilitacji nie można jednoczasowo korzystać z innych form rehabilitacji.

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych

Świadczenia rehabilitacji neurologiczne w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla wszystkich pacjentów którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Leczenie na tym oddziale nie obejmuje zabiegów z zakresu balneologii tj. borowiny i solanki.
Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń:

 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe,
 • rehabilitacja neurologiczna przewlekła.

Warunki przyjęcia pacjentów na oddział rehabilitacji neurologicznej (stacjonarnej)

W przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej (pod warunkiem że chorzy są już po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych):

przyjęcie odbywa się na podstawie:

– skierowania z oddziału lub kliniki

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chorób zakaźnych.

– skierowania z poradni specjalistycznej:

 • rehabilitacyjnej,
 • neurologicznej,
 • neurochirurgicznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • urazowo-ortopedycznej.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Świadczenia są skierowane w szczególności do pacjentów po:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Lekarze, którzy mogą kierować pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 2 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Leczenie na tym oddziale nie obejmuje zabiegów z zakresu balneologii tj. borowiny i solanki.

Leczenie uzdrowiskowe w formie:

 • szpitala uzdrowiskowego dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,
 • sanatorium uzdrowiskowego dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie.

W ramach ww. świadczeń pacjent ponosi koszty związane z:

 • przejazdem na leczenie uzdrowiskowe i z powrotem z leczenia uzdrowiskowego,
 • częściową odpłatnością za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
 • opłatą uzdrowiskową – uchwała nr XXX/225/2017 z 21.11.2017r. rady Gminy Goczałkowice Zdrój – koszt 2,20 zł za dzień pobytu płatne w dniu przyjazdu.

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 • informacji o swoim stanie zdrowia,
 • zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
 • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171Warszawa,
www.bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia 800 190 590 czynna pn.-pt.: 9:00-21:00
Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej została ustalona na podstawie art. art. 28 ust. 4. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta.
Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 11,00 zł, zaś za wykonanie jednej strony kopii dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,38 zł.
Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 2,20 zł.

Zgodnie z art. 28 ust.2a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1.
3) od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych
4) w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Linki do strony NFZ:
Uzdrowiska
Rehabilitacja lecznicza

Skip to content